INTEGRITET I ETIČKO PONAŠANJE

Sika Team Indonesia Muara Laboh

Mi djelujemo u skladu sa zakonom

Mi ne ugrožavamo integritet

Mi primjenjujemo visoke etičke standarde u našem radu

Mi pazimo na usklađenost sa ovim principima

1. Budite u skladu sa zakonom
 • Strogo slijedite sve zakone i propise koji se primjenjuju u našem poslovanju.
 • Strogo slijedite ovaj Kodeks ponašanja, čak i ako je stroži od važećih zakona.

 

Potpuna usklađenost s važećim zakonima i propisima okvir je svih naših aktivnosti. Osim toga, ovaj Kodeks definiše pravila koja mogu biti stroža od važećih zakona. Također, postoje i dodatni interni propisi koje treba slijediti.

2. Nema podmićivanja, nema korupcije
 • Izbjegavajte svaki oblik bilo aktivnog ili pasivnog podmićivanja ili korupcije
 • Ne nudite i ne prihvaćajte korist bilo koje vrste (gotovina, putovanja, pokloni, itd. ) za bilo kakvo ostvarivanje nepropisne prednosti (ponuda, dozvola, kako bi vaš projekt osvojio nagradu itd. )

 

Mito i korupcija mogu poprimiti različite oblike . To može biti novac, ali i bilo koja druga usluga (putovanje, bilo kakvi prekomjerni pokloni). Mito uvijek ima za cilj uticati na odluku osobe koja ga prima, kako bi se ostvarila nedopuštena prednosti za fizičku ili pravnu osobu koja mito nudi. Nije važno da li Vi nudite ili primate takvu uslugu. Nije važno tko je suprotna strana (država, firma ili privatna osoba). Osim običnih poklona i zabave koji nemaju za cilj nedozvoljenu prednost (vidi paragraf 3) nije važno koliko je velika ili mala usluga ili prednost koja se dobiva . Mito ili korupcija su strogo zabranjeni.

3. Pokloni, zabava i donacije
 • Samo donirajte ili primajte poklone i zabavu koji su zakoniti , razumni i u skladu s lokalnim Sika-inim pisanim pravilima.
 • Sponzorstva i dobrotvorni prilozi dopušteni su u skladu s lokalnim Sika-inim pisanim pravilima.
 • Sika ne donira bilo kojoj političkoj stranci ili u političke svrhe bez odobrenja menadžmenta Sika Grupe.

 

U gotovo svim zemljama i tržištima razumni pokloni i zabava (poslovni ručkovi, sportske ili kulturne manifestacije, itd. ) su sastavni dio poslovanja. Oni postaju mito i korupcija ako se namjerava utIcati na osobu koja donosi odluku. Izleti ili višednevna događanja, kao i pokloni i zabava za javne dužnosnike posebno su kritični. Sve firme moraju uvesti pisana pravila, na temelju korporativnog modela, kako bi se dodatno specificiralo koji pokloni i zabava, te sponzorstva i dobrotvorni prilozi su dopušteni u okviru ovog Kodeksa ponašanja. Pravila se također moraju specificirati za nivoe lokalne vlasti , ovisno o vrijednostima o
kojima se radi. Prilozi političkim strankama ili u političke svrhe podliježu odobrenju Menadžmenta Sika Grupe.

4. Pošteno tržišno nadmetanje
 • Djelujte učinkovito i korektno na tržištu, kako prema kupcima, tako i prema dobavljačima.
 • Nemojte razgovarati, diskutovati ili sarađivati u bilo kojem obliku s konkurencijom o strategijama, cijenama, tržištu, kupcima, proizvodima, proizvodnji ili drugim tržišno osjetljivim aspektima.
 • Ne dogovarajte se sa Sika-inim kupcima o njihovim prodajnim cijenama.
 • Dobro prethodno provjerite bilo kakve osjetljive obveze (npr. ekskluzivu , nadmetanje, zajednička ulaganja) s Korporativnom pravnom službom ili lokalnim pravnim savjetnikom.
 • Ne zloupotrebljavajte dominantnu poziciju na tržištu.

 

Očekujemo punu usklađenost s važećim zakonima za sprječavanje i kontrolu monopola. To se posebno tiče bilo kakve diskusije ili dogovaranja s konkurencijom oko cijena - ili nekih drugih tržišno osjetljivih aspekata. Posebna se pažnja mora posvetiti neformalnim druženjima, konferencijama, sajmovima i sastancima udruženja trgovaca ili u raspravama koje uključuju moguće akvizicije . Do koje mjere je dopušten kontakt s konkurencijom, odlučuje član višeg Sika menadžmenta.

5. Izbjegavajte sukob interesa
 • Izbjegavajte bilo koju situaciju koja može dovesti do sukoba Vaših ličnih ili porodičnih interesa i interesa Sika-e. U potpunosti upoznajte svog nadređenog s takvim sukobima.
 • Izbjegavajte bilo kakve aktivnosti koje se nadmeču sa Sika-om.
 • Ne koristite poslovne prilike Sika-e za svoju ličnu korist.

 

Odluke u ime Sika-e ne smiju biti pod uticajem Vaših ličnih ili porodičnih interesa. Svako nadmetanje sa Sika-om nije dopušteno.

6. Nema unutrašnjeg trgovanja
 • Nemojte koristiti povjerljive osjetljive podatke o cijenama u trgovanju sa Sika dionicama, opcijama ili obveznicama .
 • Nemojte izmjenjivati takve podatke s trećim stranama.
 • Nemojte koristiti povjerljive osjetljive podatke o cijenama u trgovanju dionicama, opcijama ili obveznicama Sika-inih poslovnih partnera, i ne izmjenjujte takve podatke s trećim stranama.

 

Trgovanje na osnovu povlaštenih informacija omogućuje korištenje povlaštenih informacija za postizanje nedopuštene dobiti. To je protuzakonito u Švicarskoj i mnogim drugim zemljama. Takvo trgovanje se, prije svega, odnosi na trgovanje dionicama Sika-e. Međutim, također nije dozvoljeno koristiti unutrašnja saznanja u trgovini dionicama Sika-inih poslovnih partnera. Pravila Sika unutrašnjeg trgovanja predviđaju daljnje konkretne smjernice naročito u razdobljima ne-trgovanja.

7. Odžati povjerljivost, sigurnost i zaštitu podataka
 • Zaštitite povjerljive poslovne, tehničke i financijske informacije o Sika-i.
 • Unutar Sika-e, razmjenjujte povjerljive informacije samo na need-to-know osnovi.
 • Nemojte razmjenjivati povjerljive podatke s trećim stranama, osim ako su potrebne u poslovne svrhe, a tek nakon što je druga strana potpisala ugovor o povjerljivosti.
 • Obezbijedite tačnost i adekvatan nivo zaštite povjerljivih informacija na osnovu Sika Group IT sigurnosnim politikama i direktivama. 
 • Zaštitite povjerljive informacije i lične podatke trećih strana i naših zaposlenika.
 • Pobrinite se da obrada podataka koje prikuplja Sika bude poštena i transparentna.
 • Pridržavajte se važećih lokalnih zakona o zaštiti podataka i postupajte prema internim politikama o zaštiti podataka kompanije Sika.

 

Zaštita Sika-inog „know-how“-a je od najveće važnosti. Iako Sika ne namjerava ometati protok informacija potrebnih za poslovanje, vrlo je važno zaštititi Sika "know-how“ od nepravilnog korištenja. Jednako štitimo povjerljive informacije trećih strana. Sika je posvećena poštovanju privatnosti podataka i integritetu svih zaposlenika i trećih strana.

8. Zaštitite imovinu Sika-e
 • Koristite imovinu Sika-e (opremu, računare, automobile, itd. ) pažljivo i samo u poslovne svrhe, osim ako Vaš nadređeni nije drugačije odobrio.
 • Zaštitite je od bilo kakve zloupotrebe (prevare, krađe, gubitka).
9. Ljudska prava i standardi rada: dobri uslovi rada, bez uznemiravanja, bez diskriminacije
 • U potpunosti postupajte u skladu sa zakonima o radu i zapošljavanju i Sika internim politikama koje odražavaju međunarodne standarde rada. 
 • Odnosite se prema svojim podređenima i poslovnim kolegama pravedno i s poštovanjem.
 • Angažujte se u promovisanju različitosti i inkluzivne kulture koji se zasnivaju na povjerenju kako biste olakšali inovacije, otvorenost ijednake mogućnosti.
 • Ne tretirajte druge nepravedno na osnovu rase, nacionalnosti, seksualne orijentacije, spola, dobi, vjere, i slično, niti verbalno ili fizički uznemiravajte, zlostavljajte, vrijeđajte, prijetite ili ih zastrašujte.
 • Nemojte tolerisati bilo kakvo nasilno ponašanje ili diskriminaciju zaposlenika, i prijavite uočeno kršenje svom menadžeru ili Odjelu za ljudske resurse.

 

Sika promoviše raznoliko i inkluzivno radno okruženje u kojem zaposlenici tretiraju jedni druge pravedno i s poštovanjem. Sika je posvećena jednakim mogućnostima i strogo zabranjuje seksualno i bilo kakvo drugo uznemiravanje na radnom mjestu.

Sika teži osigurati da ponašanje svih zaposlenika bude u skladu s međunarodno dogovorenim standardima ljudskih prava, kao i osnovnim radnim i društvenim standardima* i podržava deset principa Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija.

Sika je kompanija posvećena ukidanju svih oblika dječijeg i prisilnog rada (uključujući moderno ropstvo i trgovinu ljudima) – i u vlastitoj mreži lanca snabdijevanja, kao i priznavanju slobode udruživanja, kolektivnog pregovaranja i socijalnog partnerstva, pravične naknade i dobrog radnog vremena.

 

* Ovi standardi uključuju Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, Smjernice OECD-a za multinacionalna preduzeća i Tripartitnu deklaraciju o principima Međunarodne organizacije rada (ILO) o multinacionalnim preduzećima i socijalnoj politici.

10. Zaštitite zdravlje, sigurnost i okoliš
 • Pridržavajte se zakona o okolišu, zdravlju i sigurnosti, te relevantnih internih pravila.
 • Promovišite kulturu sigurnosti i nikada nemojte praviti kompromis kada se radi o sigurnosti i zaštiti drugih.
 • Promovišite održivu upotrebu resursa i uključite se u održivu poslovnu praksu, smanjite uticaj kompanije Sika na okoliš (zrak, otpad, voda, potrošnja energije i bioraznolikost), doprinoseći cirkularnoj ekonomiji i dajući prioritet ekološki prihvatljivim tehnologijama. 
 • Nikada nemojte dozvoliti ekonomskim razmatranjima da imaju prioritet nad sigurnošću, zdravljem i zaštitom okoliša.

 

Za kompaniju Sika sigurnost i blagostanje zaposlenika su prioritet. Sika vodi održivo i društveno odgovorno poslovanje. Sika ima posebnu odgovornost da u potpunosti djeluje u skladu sa zakonima o zdravlju i sigurnosti, te zakonom o okolišu i internim pravilima, a sve u interesu naših zaposlenika, kupaca i društva u cjelini, kao i budućnosti naše planete.

11. Poslovni partneri
 • Osigurajte da se dobavljači, pružatelji usluga, agenti i distributeri pridržavaju gore spomenutih pravila.
 • Poštujte pravila kupaca, pogotovo u slučaju poklona i zabave, čak i ako su stroži od ovog Kodeksa ponašanja i Vaše lokalne Politike o poklonima i zabavi.

 

Sika od svojih poslovnih partnera i dobavljača očekuje da postupaju s integritetom i prate ista pravila poslovne etike. Kako bi se to postiglo, od dobavljača kompanije Sika se zahtijeva postupanje u skladu sa Sika Kodeksom ponašanja dobavljača (Supplier Code of Conduct). Sika podržava svoje dobavljače obukama i nadzire njihovu usklađenost upitnicima i revizijama.

12. Uvoz i izvoz
 • Postupajte u skladu s važećim sankcijama i propisima o neširenju oružja, kontroli uvoza-izvoza i opasnim materijama.
 • Obezbijedite tačne carinske deklaracije i pribavite sve obavezne carinske dozvole.

 

Sika je posvećena praćenju svih važećih propisa o trgovini i carini. Nekoliko nacionalnih i internacionalnih zakona o trgovini ograničavaju ili zabranjuju uvoz i izvoz proizvoda ili usluga. Ove restrikcije se ne baziraju samo na prirodi proizvoda, već i na zemlji porijekla ili odredišta, a ponekada čak i identitetu kupca ili dobavljača (sankcije).

13. Pranje novca
 • Budite na oprezu, a svom nadređenom ili Kontrolingu odmah prijavite svaku sumnjivu finansijsku transakciju.

 

Sika je posvećena podržavanju borbe protiv pranja novca. Pranje novca podrazumijeva uvođenje imovine (ne samo gotovine) koja potiče od kriminalnih radnji u regularni finansijski i ekonomski ciklus. Pranje novca je zločin.

14. Postupajte u skladu s ovim kodeksom
 • Ovaj Kodeks Ponašanja se odnosi na sve zaposlenike Sike. Od svih zaposlenika koji se pridružuju Siki se zahtjeva da se obavežu ovim pravilima i svi su informisani o njihovoj važnosti. 
 • Zaposlenike u svim firmama redovno će se podsjećati, barem jednom godišnje, na ova pravila. 
 • Generalni menadžeri svih Sika firmi svake godine moraju potvrđivati usklađenost svoje firme s ovim pravilima.
 • Korporativne institucije će redovno provoditi treninge i revizije.

 

Korporacija će obezbijediti neophodne instrumente i metode, dok je usklađenost s ovim Kodeksom ponašanja kontinuirana odgovornost linijskog menadžmenta. Odgovarajuća selekcija, trening i nadzor personala je također od krucijalne važnosti u ovom pogledu.

15. Zadržite potpunu transparentnost i prijavite kršenja
 • Pravilno dokumentirajte i knjižite bilo kakve transakcije.
 • Obavijestite svog nadređenog o mogućim sukobima s ovim pravilima.
 • Prijavite kršenje ovih pravila svom nadređenom, Odjelu ljudskih resursa, ili članu lokalnog menadžmenta, ili – ako to nije efikasno ili izvodljivo, proslijedite na viši nivo menadžmenta. Možete slučaj prebaciti na Korporativnu službu za provjeru usklađenosti putem  emaila ([email protected]) ili pomoću Sika Trust Line (https://sikatrustline.com). 
 • Osobe koje vrše prijavu sa dobrom namjerom će biti zaštićene od odmazde. Prekrsitelji ovih pravila biti će suočeni sa disciplinskim mjerama.

 

Mi u kompaniji Sika prihvatamo klimu otvorenosti i potpune transparentnosti. Transparentnost o mogućim sukobima i otkrivenih prekršaja pomaže u provođenju ovog Kodeksa ponašanja. Transparentnost je također važna kod pravilnog dokumentiranja i knjiženja svih transakcija. Podstičemo sve zaposlenike da postavljaju pitanja i blagovremeno informišu svog nadređenog, lokalni odjel za ljudske resurse ili bilo kojeg drugog člana lokalnog menadžment tima o kritičnim incidentima u skladu s principima postavljenim u Politici povjerenja Sike. Navodni prekršaji bit će pažljivo ispitani, a ako se potvrde, poduzet ćemo disciplinske mjere protiv prekršitelja (uključujući i davanje otkaza ako je neophodno), dok će osobe koje prijave nepravilnosti biti zaštićene od odmazde prilikom prijavljivanja u dobroj vjeri i zbog utemeljenih razloga.

16. Budite primjer drugima
 • Kao nadređeni, budite primjer drugima i strogo se pridržavajte Kodeksa ponašanja.
 • Primjenjuje politiku nulte tolerancije u svom području odgovornosti.
 • Inzistirajte na transparentnosti u cilju pravovremenog rješavanja potencijalnih sukoba.

 

Postavljanje pravila s vrha ključan je element za provođenje ovog Kodeksa ponašanja. Bitno je postaviti primjer i primijeniti politiku nulte tolerancije. To takođe znači da imate i radnu okolinu gdje se mogući konflikti rješavaju otvoreno i konstruktivno.

17. Ne zaobilazite ova pravila
 • Ne koristite treće strane kako biste zaobišli ova pravila.

 

Kritična procedura ili poslovna praksa se ne smije delegirati trećoj strani (npr., agentima, distributerima, konsultantima) s ciljem zaobilaženja ovih pravila.

18. Pitajte ako ste u nedoumici
 • Uvijek pitajte ako ste u nedoumici.

 

U mnogim slučajevima, kršenje zakona ili internih smjernica se može izbjeći blagovremenim savjetom. Ukoliko niste sigurni koju odluku ili postupak da poduzmete, prvo pitajte druge i potražite savjet ili pomoć svog menadžera ili relevantnog odjela/funkcije (npr. odjela ljudskih resursa, pravnih poslova, usklađenosti ili finansija). 

19. Praktično pravilo: Novinsko pravilo
 • Tamo gdje ne postoji posebno pravilo ili ako ste u nedoumici, provjerite svoje ponašanje jednostavnIm novinskim pravilom: Da li biste to učiniti da se pojavi na naslovnici lokalnih novina sa svim detaljima?

 

Iako su mnoga navedena pravila specifična i ne mogu se odnositi na stvarne situacije, „novinsko pravilo“ je globalno razumljivo i primjenjivo. Ono osigurava dobru provjeru je li određeno ponašanje prihvatljivo ili ne. Također, ako ste u nedoumici uvijek najprije pitajte.

20. Primijenite princip "četiri oka"
 • Sve obaveze u ime Sike – bilo na papiru ili digitalno – moraju potpisati dvije ovlaštene osobe, čak i ako lokalni zakon dopušta samo jedan potpis.
 • Ako je obaveza kreirana elektronskom komunikacijom (email, tekstualna poruka, i slično), samo jedna osoba je može potpisati. Ipak, druga osoba mora pregledati i odobriti obavezu prije slanja. 
 • Osim ako to ne propisuje lokalni zakon, nikada nemojte koristiti parafe/lične pečate; ukoliko koristite parafe/pečate, uvijek dodajte lične potpise.

 

Princip „četiri oka” je ključan princip kompanije Sika za pravilno upravljanje rizikom i etičko ponašanje. Nadležan drugi par očiju mora pregledati poslovnu dokumentaciju i osigurati pošten proces donošenja odluka, prvenstveno u skladu s Kodeksom ponašanja. Ne koristite treće strane kako biste zaobišli ova pravila.

21. Pitanja / Komentari

Ako ste u nedoumici ili imate pitanja u vezi ovog Kodeksa ponašanja, obratite se svom nadređenom ili Korporaciji. Također možete poslati svoja pitanja i komentare na [email protected].