sjediste Sika BH

Sika BH d.o.o.
Džemala Bijedića 299
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: 033/788-390
Fax: 033/788-391
Email: [email protected]

Društvo je upisano u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu, pod brojem: 065-0-Reg-17-004168, MBS: 65-01-0420-14,
Osnovni  kapital subjekta iznosi 795.000,00 KM i uplaćen je u potpunosti.
Društvo je 100% u vlasništvu Sika AG, MB: 1409107.

JIB: 4201996280004

Žiro račun: 1610000117870046   RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA

članovi uprave: Suad Sinančević, direktor.