Naš odnos prema kupcima, dobavljačima, konkurenciji, vlastima i javnosti je vođen visokim etičkim standardima. Mi se ponašamo u skladu sa zakonima i regulativama uključujući i međunarodne zakone i regulative o radu te regulative o tržišnom natjecanju. Nezavisno od zakona zemlje u kojima poslujemo mi primjenjujemo sljedeće minimalne Sika standarde:

  • Mi ne ugrožavamo naš integritet
  • Naš odnos prema tržištu je baziran na rezultatima i poštenom tržišnom nastupu. Mi ne pregovaramo sa konkurencijom o cijenama, količinama i tržištu.
  • Mi nećemo zloupotrebljavati dominantan položaj na tržištu. Naše izjave o konkurenciji su istinite i objektivne.
  • Mi se ne uplićemo u pasivnu, niti u aktivnu korupciju.
  • Mi primjenjujemo najnovije sigurnosne standarde u proizvodnji i naša rješenja su u skladu sa takvim sigurnosnim standardima tokom svog cijelog životnog vijeka.
  • Mi primjenjujemo najnovije standarde o sigurnosti i zaštiti na radu i naknadom štete našim zaposlenicima te se pri tome držimo i principa „UN human rights“ i međunarodnih zakona o radu.
  • Mi ćemo provoditi mjere da osiguramo usklađenost s tim standardima.

U slučaju nepoštivanja ili „loše prakse“ mi ćemo inzistirati na potpunom raščišćavanju „loše prakse“ lokalnog managementa od nadležnog korporativnog odjela.