1. Naručivanje robe:
Narudžbe kupaca primaju se u sjedištu prodavaoca isključivo u pisanom obliku, te ovjerene pečatom i potpisom ovlaštene osobe kupca. Prodavaoc se obavezuje isporučiti robu u standardnom tvorničkom pakovanju. Kontejnerska ambalaža zapremine 1000 L i palete tipa EURO se dodatno zaračunavaju prilikom isporuke. Svi rokovi isporuke su obavezujući samo u slučaju da ih SIKA BH d.o.o. pismeno potvrdi.

2. Ponude:
Naše ponude podrazumijevaju, ukoliko drugačije nije ugovoreno, određene uslove glede cijena bez poreza na dodatnu vrijednost, roka isporuke i količine, ocarinjeno – ukoliko se radi o prodaji na domaćem tržištu, odnosno neocarinjeno kod isporuka u inostranstvu – na osnovu trenutno važećih carinskih, poreznih i transportnih propisa i tarifa. Svako povećanje ovih tarifa do trenutka isporuke ide na teret kupca. Ovdje se izričito izuzimaju oni ugovori koji su vezani posebnim ponudama. Kupoprodajni uslovi kupca vrijede samo u slučaju, ukoliko su priznati s naše strane. Kod kašnjenja u plaćanju nismo dužni izvršiti isporuku.

3. Cijene:
Prodavaoc će zaračunati proizvode po cijenama iz cjenovnika važećeg na dan isporuke, odnosno uplate u slučaju plaćanja po ponudi. Kod avansnog plaćanja za robu prema ponudi, ista se može preuzeti odnosno isporučiti isključivo nakon prijema potvrde poslovne banke prodavaoca o primljenoj uplati. Cijene iz ovog cjenovnika su preporučene, ali neobavezujuće. Sve cijene su veleprodajne, izražene u konvertibilnim markama (KM), a podrazumijevaju DAP Sarajevo utovareno u prevozno sredstvo (ukoliko drugačije nije ugovoreno). SIKA BH d.o.o. zadržava pravo izmjena cijena iz aktuelnog cjenovnika tokom godine.

4. Kvaliteta robe:
Kvaliteta proizvoda, proizvedenih prema originalnoj Sika Tehnologiji, kontrolira se tokom proizvodnje, kao i po zakonskim propisima.
Uredbe (EU) 305/2011, Uredbe (EU) 764/2008 i Uredbe (EU) 765/2008.
Za proizvode iz usklađenog područja (CE) izdane su Izjave o svojstvima (DoP) koje su dostupne na našim web stranicama www.sika.ba.

5. Uslovi isporuke:
Naručeni proizvodi raspoloživi na našem skladištu u Sarajevu isporučuju se u roku do 3 radna dana (artikli skupine «A»), a svi ostali proizvodi do 30 radnih dana ovisno o vrsti. Rok isporuke počinje teći od datuma prijema narudžbenice u sjedište Društva, osim ako isporuka nije uslovljena avansnim plaćanjem ili prijemom garancije plaćanja od kupca. Prodavaoc na zahtjev kupca može organizovati prevoz robe u ime i za račun kupca, ili o vlastiti račun (ukoliko je tako dogovoreno). Za isporuke neto vrijednosti do 1.000,00 KM bez PDV-a, prodavaoc će teretiti kupca za troškove prevoza u visini od 5% od vrijednosti računa.
Za nepridržavanje određenog roka isporuke ne preuzima se jamstvo. Minimalna neto vrijednost narudžbe iznosi 200,00 konvertibilnih maraka (KM). Minimalna količina za isporuku je standardno pakovanje (npr. roba u kartušama (300 ml), monoporcijama (600 ml), miniporcijama (400 ml), minipackovi (5 kg), pjene (500, 750 ml) itd., isporučivati će se isključivo na cijela pakovanja (kartone), ljepilo za keramiku na palete (1.200 kg) itd.). Temeljem Zakona o upravljanju otpadom ambalažu naših proizvoda onečišćenu opasnim tvarima treba zbrinuti kod ovlaštenog sakupljača opasnog otpada.

6. Reklamacije:
Reklamacije za uočena vidljiva fizička oštećenja proizvoda i neadekvatan rok trajanja priznaju se u roku od dva radna dana od dana prijema robe. Potpisivanjem otpremnice prilikom preuzimanja robe kupac potvrđuje kvantitativnu ispravnost, naknadno uočene neadekvatne količine isporučenih proizvoda neće biti prihvaćene. Reklamacije za uočene nedostatke u kvaliteti proizvoda priznaju se do isteka roka trajnosti isporučenog proizvoda. Reklamacija mora biti sastavljena u pisanom obliku uz priloženi komisijski zapisnik.
Kupac se obvezuje da će prije primjene robe ispitati njenu upotrebljivost. U slučaju opravdane reklamacije, prodavaoc ima pravo po vlastitom izboru, ili preuzeti robu s nedostatkom natrag i raskinuti ugovor, te vratiti novčanu naknadu po kupovnoj cijeni ili pak odobriti sniženje cijene. U oba slučaja, podnošenje reklamacije ne oslobađa kupca od obaveze plaćanja. U slučaju nepravilnog rukovanja robom ili neadekvatne obrade koje bi uzrokovale štetu, prodavaoc je oslobođen bilo kakve obaveze prema kupcu.
Naša tehnička uputstva u pisanom i usmenom obliku obavezuju kupca na odgovarajuće rukovanje robom i ne oslobađaju ga od odgovornosti od njegove zadaće da proizvod prije upotrebe ili prodaje preispita. Uz pisani oblik reklamacije, potrebno je dostaviti i uzorak reklamiranog proizvoda (odnosno fotografiju ako je proizvod ugrađen).

7. Uslovi plaćanja:
Plaćanje se vrši isključivo platnim nalogom prema slijedećim uslovima:
-plaćanje unaprijed
-mogućnost plaćanja uz odgodu po obaveznoj dostavi osiguranja plaćanja (ovjerena bjanko zadužnica uz dodatnu ovjeru jamca platca) te izvještaja o kreditnoj sposobnosti (bonitetu). Datumom nastanka obaveze plaćanja smatra se datum otpreme robe sa skladišta prodavaoca, a datumom plaćanja datum kada je uplata evidentirana na žiro računu prodavaoca. U slučaju zakašnjenja plaćanja, kupcu će biti obračunata zatezna kamata u visini zakonom propisane zatezne kamate.
Za slučaj kašnjenja u plaćanju, obustave plaćanja, platežne nesposobnosti, otvaranja postupka likvidacije ili stečaja kupca, prodavaoc ima pravo zatražiti povrat još postojeće robe s pravom zadržavanja vlasništva. Stavljanje na snagu zadržavanja prava nad robom ne znači prekid ugovora, već samo sredstvo osiguranja plaćanja.

8. Ostale odredbe:
U slučaju značajnije promjene vrijednosti konvertibilne marke (KM) u odnosu na Euro ili značajnijih poremećaja na tržištu, prodavaoc zadržava pravo promjene cijena.
U slučaju povrata ispravne i neoštećene robe uzrokovane pogreškom naručioca vrijednost iste umanjiti će se za 15%. Povrat posebno naručene robe koja nije u cjenovniku ili nije u standardnom programu - nije moguć. U slučaju spora, nadležan je Općinski sud u Sarajevu.